افتخار شرکت

پلی اورتان دانگدا
شرکت فناوری پیشرفته

گواهی تحول دستاوردهای فناوری بالا

دونگدا شیمیایی
شرکت فناوری پیشرفته

جایزه پیشرفت علم و فناوری Jinshan

ثبت اختراع شانگهای
واحد خلبانی