پیه آمین اتوکسیلات

  • Tallow Amine Ethoxylates

    پیه آمین اتوکسیلات

    این سری از محصولات محلول در آب هستند.این سری ها وقتی در محیط قلیایی و خنثی حل شوند غیریونی هستند، در حالی که در محیط های اسیدی کاتیونی نشان می دهند.آنها هم در محیط اسیدی و قلیایی و هم در آب سخت کاملاً پایدار هستند.در محیط قلیایی و خنثی، این سری می تواند با مواد یونی دیگر مخلوط شود.